Αγιογραφίες
με παραστάσεις, σύνθετες πολυπρόσωπες εικόνες

                     .